Pretaizdegšanās nodrošinājums

Vispārēja informācija par ugunsdrošu blīvējumu

Ugunsdrošības produktus var iedalīt divās grupās: pasīvās un aktīvās aizsardzības līdzekļi.
Aktīvā ugunsdrošība tiek darbināta, kad ugunsgrēks jau ir iestājies; tipiski piemēri ir sprikleri vai ugunsdzēšamie līdzekļi.

Savukārt pasīvā ugunsdrošība ir saistīta ar ugunsgrēka novēršanu un bīstamības samazināšanu.Tā ir jāapsver ēkas plānošanas un būvniecības fāzē. Pasīvo ugunsdrošību arī var iedalīt divās grupās. Pirmā ir saistīta ar ugunsgrēka nepieļaušanu. Tā raksturo materiālu uzliesmojamību, sākot no uzliesmošanas kategorijām (viegli uzliesmojošs → uzliesmojošs → nav viegli uzliesmojošs) līdz neuzliesmošanas kategorijām, kurās parasti ietilpst neorganiski materiāli, tādi kā minerālvate un produkti uz betona bāzes.

Otrā pasīvās ugunsdrošības grupa ir saistīta ar sistēmas drošuma līmeni. Sistēmai ir jāierobežo ugunsgrēka izplatība un noteiktu laikposmu jāgarantē evakuācijas ceļu drošība – šim laikposmam jābūt pietiekami ilgam, lai varētu evakuēt cilvēkus. Tipiskas pielietojuma jomas ir salaidumi, starpsienas vai kādi citi savienojumi starp telpām un stāviem, parasti ēkas iekšpusē, ļoti reti ārpusē.

Būvmateriālu klasifikācija

Drošuma pakāpi norāda skaitlis aiz burta, kas apzīmē to, cik minūšu ilgumā ugunsgrēks, karstums un arī dūmi tiks aizkavēti. Tipiska klasifikācija ir, piem., „EI 90“ vai „EI 120“, atkarībā no funkcijas un apvalka veida (piem., ap caurulēm vai vadiem, atklātos salaidumos, durvīs u. c.). [Šeit shēmas rasējums]

PU putu ugunsdrošība

Būtībā PU putas ir uzliesmojošas – atkarībā no to formulas un apstākļiem tās var aptvert visas trīs uzliesmošanas kategorijas. Blīvēšanas materiālu uzliesmojamība tiek reglamentēta tikai nedaudzās pasaules valstīs, tātad līdz šim biežāk izmantotās PU putas neatbilst nekādai ugunsdrošības klasifikācijai, kas nozīmē, ka tās ierindotas „B3“ klasē atbilstoši Vācijas DIN 4102 vai „F“ klasē atbilstoši EN 13501.

Ugunsdrošības jomā novērtētās PU putas, atpazīstamas pēc tādām norādēm kā „F 240“, parasti tiek testētas salaidumu vietās. Tāda specifikācija kā F 240 norāda, ka produkts ir izturējis ugunsgrēka testu 240 minūtes noteiktos testēšanas apstākļos, kas jāmin attiecīgajos dokumentos. Šie nosacījumi ir – salaiduma blīvējošo putu gadījumā – salaiduma platums un sienas dziļums. Jo mazāks ir salaidums un biezāka siena, jo ilgāks ir konkrētā blīvēšanas ugunsizturības laiks. Bieži testa iestatījumu veido nedegošu materiālu, piem., minerālvates, kombinācija, un putas galvenokārt nepieļauj dūmu caurspiešanos, savukārt minerālvate aizsargā putas pret liesmām.

Siltumizturīgie blīvēšanas līdzekļi uz silikona un silikāta bāzes

Makroflex silikona blīvēšanas līdzeklis ar lielāku siltumizturību spēj izturēt līdz 300°C temperatūru, blīvēšanas līdzeklis uz silikāta bāzes – 1200°C. Ja silikona blīvēšanas līdzeklis norādītājā temperatūras diapazonā saglabā elastību, tad blīvēšanas līdzeklis uz silikāta bāzes ir daudz cietāks un stings.